Dotace na tepelné čerpadlo: Šanci má každý! Přinášíme podrobný přehled a termínů žádostí

Tepelné čerpadlo. | KOLÁŽ: archiv

Dotace na tepelné čerpadlo? Není nic snazšího! Za dosavadní dobu existence programu NZÚ (Nová zelená úsporám) bylo v jeho rámci na podporu vynaloženo přes 30 mld. Kč. Do roku 2021 byl program financován z příjmů státu z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů a v letech 2021 – 2022 z Národního plánu obnovy.

Vzhledem k vyčerpání těchto zdrojů letos financování programu přešlo na Modernizační fond (konkrétně jeho program HOUSEnerg). Jelikož tento fond získává finanční prostředky z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů, které jsou příjmem Evropské komise a řídí se předpisy EU, má podpora z tohoto fondu některá specifika. Mimo to se v souvislosti se změnou klimatu a růstem cen energie celkově mění pohled na energetiku. Proto došlo v programu NZÚ k některým změnám.

Nově existuje v programu NZÚ šest dílčích programů, tři zaměřené na rodinné domy (NZÚ Standard, Oprav dům po babičce, NZÚ Light) a tři zaměřené na bytové domy (SVJ a bytová družstva, Veřejná správa, obce, příspěvkové organizace a Ostatní fyzické a právnické osoby).

S výjimkou programu NZÚ Light jsou ve všech ostatních dílčích programech předmětem dotace také tepelná čerpadla včetně tepelných čerpadel země-voda a voda-voda.

NZÚ Standard

V rámci programu NZÚ Standard mohou získat dotaci na energetickou renovaci a využití obnovitelných zdrojů všichni majitelé rodinných domů. Dotace je poskytována zpětně, tj. až po realizaci podpořeného opatření. Nové podmínky tohoto programu platí od 26. 9. 2023, kdy byl též zahájen příjem žádostí o podporu.

V oblasti zdrojů tepla se podpora poskytuje na pořízení a instalaci nového hlavního zdroje tepla na vytápění ve stávajícím, řádně dokončeném rodinném domě, popř. vymezené bytové jednotce rodinného domu. V případě tepelných čerpadel se podpora poskytuje na náhradu těchto zdrojů tepelným čerpadlem:

 • kotlů na pevná paliva, nižší než 3. třídy dle ČSN EN 303-5,
 • kotlů na topné oleje,
 • lokálních topidel na pevná paliva, sloužících společně jako hlavní zdroj tepla pro vytápění,
 • elektrického vytápění,
 • plynových kotlů a topidel stáří minimálně 20 let.

Podporována jsou tepelná čerpadla všech typů, výše podpory je následující:

 • tepelné čerpadlo vzduch-vzduch
  • pouze vytápění – 60 tis. Kč,
  • vytápění a ohřev vody – 80 tis. Kč,
 • tepelné čerpadlo vzduch-voda
  • pouze vytápění – 80 tis. Kč,
  • vytápění a ohřev vody – 100 tis. Kč,
 • tepelné čerpadlo vzduch-vzduch nebo vzduch-voda pro vytápění a ohřev vody s podporou fotovoltaického systému 140 tis. Kč
 • tepelné čerpadlo země-voda (zemní kolektor, vrt), voda-voda (vrt, povrchová voda)
  • pouze vytápění – 120 tis. Kč,
  • vytápění a ohřev vody – 140 tis. Kč.

Podporována jsou pouze tepelná čerpadla s elektrickým pohonem a s třídou energetické účinnosti A++.

Podpora na výměnu plynového vytápění je poskytována pouze pro rodinné domy, splňující stanovené požadavky na energetickou náročnost budovy (dům musí splňovat požadavky na zařazení do tříd A až D dle vyhlášky č. 264/2020 Sb. nebo č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov).

Oprav dům po babičce

V rámci programu Oprav dům po babičce bude poskytována zálohová dotace na komplexní energetickou renovaci starších domů. Příjem žádostí o podporu byl zahájen 26. 9. 2023.

Tento program je určen vlastníkům rodinných domů či rekreačních objektů využívaných k trvalému bydlení, kteří jsou ekonomicky aktivní, tj. zaměstnancům, zaměstnavatelům, osobám samostatně výdělečně činným, pracujícím důchodcům, pracujícím studentům a učňům, rodičům na mateřské dovolené. Žádat o podporu mohou jako fyzické osoby nepodnikající.

Předmět podpory, výše podpory i podmínky podpory jsou u tepelných čerpadel v tomto programu obdobné jako v programu NZÚ Standard. Dotaci na výměnu zdrojů tepla však lze v programu Oprav dům po babičce čerpat pouze v kombinaci se zateplením.

Dotace na tepelné čerpadlo
FOTO: archiv

Bytové domy pro žadatele – fyzické a právnické osoby

V dílčím programu Bytové domy pro žadatele – fyzické a právnické osoby mohou dotaci získat vlastníci bytových domů nebo bytových jednotek. Dotace je poskytována zpětně, tj. až po realizaci podpořeného opatření. Nové podmínky tohoto programu platí od 19. 9. 2023, kdy byl též zahájen příjem žádostí o podporu.

V oblasti zdrojů tepla se podpora poskytuje na pořízení a instalaci nového hlavního zdroje tepla na vytápění ve stávajícím, řádně dokončeném bytovém domě, popř. bytové jednotce v bytovém domě. Podpora se v případě tepelných čerpadel poskytuje na náhradu těchto zdrojů tepelným čerpadlem:

 • kotlů na pevná paliva, nižší než 3. třídy dle ČSN EN 303-5,
 • kotlů na topné oleje,
 • lokálních topidel na pevná paliva, sloužících společně jako hlavní zdroj tepla pro vytápění,
 • elektrického vytápění,
 • plynových kotlů a topidel stáří minimálně 20 let.

Podporována jsou tepelná čerpadla všech typů, výše podpory na jednu bytovou jednotku je následující:

 • tepelné čerpadlo vzduch-vzduch 25 tis. Kč,
 • tepelné čerpadlo vzduch-voda,
  • pouze vytápění – 40 tis. Kč,
  • vytápění a ohřev vody – 50 tis. Kč,
 • tepelné čerpadlo země-voda (zemní kolektor, vrt), voda-voda (vrt, povrchová voda),
  • pouze vytápění – 50 tis. Kč,
  • vytápění a ohřev vody – 60 tis. Kč.

Podporována jsou pouze tepelná čerpadla s elektrickým pohonem a s třídou energetické účinnosti A++.

Podpora na výměnu plynového vytápění je poskytována pouze pro bytové domy, splňující stanovené požadavky na energetickou náročnost budovy (dům musí splňovat požadavky na zařazení do tříd A až D dle vyhlášky č. 264/2020 Sb. nebo č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov).

Bytové domy pro žadatele – společenství vlastníků jednotek a bytová družstva

V programu Bytové domy pro žadatele – společenství vlastníků jednotek a bytová družstva mohou získat zálohovou dotaci na energetickou renovaci a využití obnovitelných zdrojů v bytových domech společenství vlastníků jednotek nebo bytová družstva. Příjem žádostí o podporu byl zahájen 19. 9. 2023.

Předmět podpory, výše podpory i podmínky podpory jsou u tepelných čerpadel v tomto programu obdobné jako v programu Bytové domy pro žadatele – fyzické a právnické osoby. V rámci tohoto programu je však poskytován bonus pro bytové jednotky obývané nízkopříjmovými domácnostmi.

Nová zelená úsporám
KOLÁŽ: archiv

Bytové domy pro žadatele – veřejná správa, obce a příspěvkové organizace jimi zřizované

V programu Bytové domy pro žadatele – veřejná správa, obce a příspěvkové organizace jimi zřizované je poskytována dotace

 • obcím, dobrovolným svazkům obcí, krajům,
 • městským částem hlavního města Prahy,
 • příspěvkovým organizacím zřízeným územně samosprávným celkem,
 • veřejnoprávním institucím, veřejným výzkumným institucím a organizacím, obchodním společnostem vlastněným veřejným subjektem,
 • vysokým školám, školám a školským zařízením,
 • nadacím, nadačním fondům, ústavům, spolkům, obecně prospěšným společnostem,
 • církvím a náboženským společnostem.

Dotace je poskytována zpětně, tj. až po realizaci podpořeného opatření. Příjem žádostí o podporu byl zahájen 19. 9. 2023.

Předmět podpory a podmínky podpory jsou u tepelných čerpadel v tomto programu obdobné jako v programu Bytové domy pro žadatele – fyzické a právnické osoby.

Tento program však poskytuje vyšší podporu, takže pro tepelná čerpadla je výše podpory na jednu bytovou jednotku následující:

 • tepelné čerpadlo vzduch-vzduch 40 tis. Kč,
 • tepelné čerpadlo vzduch-voda,
  • pouze vytápění – 60 tis. Kč,
  • vytápění a ohřev vody – 75 tis. Kč,
 • tepelné čerpadlo země-voda (zemní kolektor, vrt), voda-voda (vrt, povrchová voda),
  • pouze vytápění – 75 tis. Kč,
  • vytápění a ohřev vody – 90 tis. Kč.

Kotlíkové dotace

Vedle programu NZÚ mohou domácnosti získat podporu na tepelné čerpadlo ještě z tzv. kotlíkových dotací, které jsou poskytovány v rámci Operačního programu životní prostředí.

Tuto podporu administrují kraje. Příjem žádostí byl jednotlivými kraji zahájen v následujících termínech:

Dotace je určena pouze pro vlastníky nebo spoluvlastníky rodinných domů, bytových jednotek bytového domu nebo trvale obývaného rekreačního objektu, kteří zároveň splňují jednu z následujících podmínek:

 • žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně
 • žadatel (nebo některý z členů jeho domácnosti) v období mezi 1. lednem 2022 a dnem podání žádosti o podporu z tohoto programu pobíral příspěvek na bydlení.

Dotaci lze čerpat na výměnu kotle na pevná paliva nesplňujícího 3., 4. a 5. emisní třídu, za nový ekologický zdroj včetně elektrických a plynových tepelných čerpadla (minimálně energetické třídy A+). Nejsou však podporována tepelná čerpadla typu vzduch-vzduch.

Maximální výše podpory pro tepelné čerpadlo je 180 tis. Kč nebo 95 % ze způsobilých výdajů.

Líbí se vám článek, dejte mu lajk!

O nás

Vítejte na webu geotermie.cz.

Jsme nezávislým zdrojem informací o geotermální energii od A do Z. Naším cílem je poskytovat vám komplexní a snadno dostupné znalosti o této vzrušující oblasti obnovitelných zdrojů.

Náš tým odborníků je váš průvodce problematikou geotermální energie. Jsme tu, abychom vám přinesli objektivní a kvalifikované informace, které vám pomohou lépe porozumět této inovativní technologii.

Náš magazín se věnuje širokému spektru témat, včetně geotermální energie, technologií a způsobů jejího získávání. Nezapomínáme ani na jiné obnovitelné zdroje, které hrají klíčovou roli v budoucnosti energetiky.

Máme radost , že jsme spustili tento web 1. října 2023 a věříme, že se stane vaším spolehlivým průvodcem ve světě geotermální energie.

Newsletter
Přihlaste se k odběru obsahu do vaší schránky.